Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ


Για την ακτινοθεραπεία των ασθενών, το GOC διαθέτει και χρησιμοποιεί, κατά περίπτωση, δύο υπερσύγχρονους γραμμικούς επιταχυντές.

Οι συγκεκριμένοι γραμμικοί επιταχυντές είναι υψηλού ρυθμού δόσης και παρέχουν τη δυνατότητα εφαρμογής όλων των νέων τεχνικών ακτινοθεραπείας, και ειδικότερα της Απεικονιστικά Καθοδηγούμενης Ακτινοθεραπείας (IGRT), της 3D Σύμμορφης Ακτινοθεραπείας (3D RT Conformal), της Ακτινοθεραπείας Διαμορφούμενης Έντασης (IMRT), της Ογκομετρικά Διαμορφούμενης Τοξοειδούς Θεραπείας (VMAT), της Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας (SBRT/SABR) και της Ενδοκρανιακής Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας-Ακτινοχειρουργικής (SRS).Ο γραμμικός επιταχυντής Elekta Versa HD, ο οποίος είναι και ο μοναδικός στην Κυπριακή Δημοκρατία.Ο γραμμικός επιταχυντής Elekta Synergy.

© German Oncology Center. All rights reserved.