Ιατρικές Υπηρεσίες

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ


Στοιχεία Επικοινωνίας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ


Το Τμήμα υποστηρίζει τρεις ιατρικές ειδικότητες στο GOC: Εξωτερική Ακτινοθεραπεία και Βραχυθεραπεία, Ακτινολογία και Πυρηνική Ιατρική.

Έχει την ευθύνη, μεταξύ άλλων:

 1. Της τήρησης των κανόνων Ακτινοπροστασίας σε προσωπικό, ασθενείς και σε όλους τους χώρους του Κέντρου.
 2. Της εφαρμογής ποιοτικών ελέγχων για να λειτουργούν σωστά όλα τα διαγνωστικά και θεραπευτικά μηχανήματα και συστήματα.
 3. Της ανάπτυξης πρωτοκόλλων για την βελτιστοποίηση των διαγνωστικών εξετάσεων, και για την μείωση της έκθεσης στην ιοντίζουσα ακτινοβολία.
 4. Του υπολογισμού της κατανομής της δόσης στην εξωτερική Ακτινοθεραπεία και στην επεμβατική Ακτινοθεραπεία-Βραχυθεραπεία στα εξειδικευμένα σχήματα εφαρμογών στα συστήματα σχεδιασμού θεραπείας για κάθε ασθενή ξεχωριστά.
 5. Του υπολογισμού και της μέτρησης της δόσης στη θεραπευτική Πυρηνική Ιατρική.
Το Τμήμα Ιατρικής Φυσικής έχει την ευθύνη για τους ακόλουθους τομείς εργασίας:


ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

θεραπείας σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό.


ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ

ασθενών και προσωπικού και βελτιστοποίηση των διαδικασιών που χρησιμοποιείται η ιοντίζουσα ακτινοβολία.


ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

προγράμματος διασφάλισης ποιότητας.


ΠΑΡΑΛΑΒΗ & ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ

των συστημάτων που εκπέμπουν ιοντίζουσα ακτινοβολία.


ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

αυτών των συστημάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα βάσει διεθνών πρωτοκόλλων, αλλά και όποτε χρειαστεί αυτό εκτάκτως.


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

των ραδιενεργών πηγών και των ραδιενεργών αποβλήτων.


ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

ασφαλούς λειτουργίας και ακτινοπροστασίας για τα συστήματα που εκπέμπουν ιοντίζουσα ακτινοβολία.


ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

σεμιναρίων ακτινοπροστασίας μέσα στο GOC.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΗ συνεργασία με, και η υποστήριξη προς τρία από τα βασικά τμήματα του Κέντρου μας, συντελείται σε πολλά επίπεδα. Εδώ, μία σύντομη περιγραφή του τι κάνουμε σε κάθε ένα από αυτά.

 • Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
 • Τμήμα Ακτινοδιαγνωστικής/ Ακτινολογίας (Υπολογιστικός Αξονικός και Μαγνητικός Τομογράφος, Συστήματα Υπερήχων)
 • Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής
Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

Το Τμήμα Ιατρικής Φυσικής είναι υπεύθυνο για την παραλαβή, τον ποιοτικό έλεγχο και τη βέλτιστη και ασφαλή λειτουργία όλων των μηχανημάτων παροχής ακτινοβολίας καθώς και τον σχεδιασμό και υπολογισμό της Ακτινοθεραπείας σε συνεργασία με τον Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγο στους δύο γραμμικούς επιταχυντές του GOC (Versa HD LINAC, Synergy LINAC) και στην μονάδα Βραχυθεραπείας Υψηλού Ρυθμού Δόσης (microSelectron HDR).

Εξωτερική Ακτινοθεραπεία

Οι Ιατρικοί Φυσικοί είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας και της βαθμονόμησης των γραμμικών επιταχυντών (LINACs) με την βοήθεια των μετρητικών συστημάτων που διαθέτουν και ακολουθώντας τα διεθνή πρωτόκολλα αναφοράς. Επιπλέον είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας των απεικονιστικών συστημάτων που είναι ενσωματωμένα στους γραμμικούς επιταχυντές (iView, XVI), τα οποία επιτρέπουν την απεικονιστικά καθοδηγούμενη Εξωτερική Ακτινοθεραπεία.

Η ομάδα Ιατρικής Φυσικής πραγματοποιεί το σχεδιασμό της θεραπείας των ασθενών που θα λάβουν Ακτινοθεραπεία σε συνεργασία με τον Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγο και είναι υπεύθυνο για την ασφαλή και ακριβή εφαρμογή της θεραπείας. Εφαρμόζοντας ακτινοθεραπευτικές τεχνικές στο σύστημα σχεδιασμού θεραπείας (Monaco), όπως είναι η τρισδιάστατη ακτινοθεραπεία με πεδία ακτινοβολίας διαμορφωμένης έντασης (Intensity Modulated Radiation Therapy, IMRT), η ενδοκρανιακή στερεοτακτική ακτινοθεραπεία (SRS/SRT), η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία σώματος (SBRT) και η περιστροφική θεραπεία με πεδία ακτινοβολίας διαμορφωμένης έντασης (Volumetric Modulated Arc Therapy, VMAT), επιτρέπει στον θεράποντα ιατρό την στοχευμένη κλιμάκωση της δόσης στον όγκο-στόχο με ταυτόχρονη προστασία των παρακείμενων υγιών ιστών. Επιπλέον με τα συστήματα ανεξάρτητου υπολογισμού και in vivo μέτρησης δόσης (DoseCheck, perFraction) οι Ιατρικοί Φυσικοί διασφαλίζουν την ακρίβεια της ακτινοθεραπείας και ελέγχουν μία πλειάδα παραμέτρων που σχετίζονται με την βελτιστοποίηση της θεραπευτικής συνεδρίας.

Τέλος, το τμήμα Ιατρικής Φυσικής ελέγχει το λογισμικό διαχείρισης των θεραπειών (Mosaiq) σε συνεργασία με το τμήμα ΙΤ του GOC και την αρτιότητα μεταφοράς των δεδομένων θεραπείας από τα συστήματα σχεδιασμού στους γραμμικούς επιταχυντές.

Βραχυθεραπεία Υψηλού Ρυθμού Δόσης

Το τμήμα Ιατρικής Φυσικής έχει στην αρμοδιότητά του την διαχείριση των ραδιενεργών πηγών Ιριδίου-192, την μέτρηση της ενεργότητάς τους και τον ποιοτικό έλεγχο του συστήματος αυτόματης μεταφόρτισης της βραχυθεραπείας.

Επιπλέον είναι υπεύθυνο για τον ποιοτικό έλεγχο των συστημάτων σχεδιασμού βραχυθεραπείας του GOC (Oncentra Brachytherapy, Oncentra Prostate) καθώς και τον σχεδιασμό της βραχυθεραπείας και την εφαρμογή της σε συνεργασία με τον Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγο είτε με την χρήση του απεικονιστικού συστήματος διορθικού υπερήχου (transrectal ultrasound guided brachytherapy), είτε με την χρήση της απεικόνισης του αξονικού και του μαγνητικού τομογράφου.

Τμήμα Ακτινοδιαγνωστικής/ Ακτινολογίας (Υπολογιστικός Αξονικός και Μαγνητικός Τομογράφος, Συστήματα Υπερήχων)

Το Τμήμα Ιατρικής Φυσικής είναι αρμόδιο για την παραλαβή, τον ποιοτικό έλεγχο και τη βέλτιστη και ασφαλή λειτουργία των απεικονιστικών μηχανημάτων του GOC, που περιλαμβάνει στην παρούσα φάση έναν υπολογιστικό αξονικό τομογράφο (CT) και ένα μαγνητικό τομογράφο (MRI) 1.5 Tesla καθώς και 2 συστημάτων υπερηχογράφων. Μέσα στα πλαίσια της ισχύουσας ευρωπαϊκής και κυπριακής νομοθεσίας αλλά και με γνώμονα τα διεθνή πρωτόκολλα, καταγράφει την δοσιμετρία των ασθενών στις διαγνωστικές εξετάσεις και εισηγείται μεθόδους ελαχιστοποίησης της δοσιμετρικής επιβάρυνσής τους με ταυτόχρονη διατήρηση της υψηλής απεικονιστικής ποιότητας.

Επιπλέον είναι υπεύθυνο για την διασφάλιση της ορθής και βέλτιστης χρήσης του συστήματος στερεοτακτικής βιοψίας προστάτη με την απεικονιστικής καθοδήγηση υπέρηχου (Biopsee system) καθώς και την διενέργεια της εξέτασης αυτής σε συνεργασία με τον Ακτινολόγο.

Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής

Το Τμήμα Ιατρικής Φυσικής είναι υπεύθυνο για την παραλαβή, τον ποιοτικό έλεγχο και τη διασφάλιση της σωστής και ασφαλούς λειτουργίας του PET-CT, των βαθμονομητών (dose calibrators) και όλων των μετρητικών συστημάτων της ιοντίζουσας ακτινοβολίας στο GOC.

Είναι υπέυθυνο για την εποπτεία της σωστής και ασφαλούς λειτουργίας του κύκλοτρου για την παραγωγή των ραδιοφαρμάκων σε συνεργασία με την προμηθεύτρια εταιρία (ABT) και τους ραδιοχημικούς.

Έχει στην αρμοδιότητά του την παραλαβή και τη διαχείριση των ραδιοφαρμάκων και όλων των πηγών, που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία του τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής. Οργανώνει και διενεργεί το πρόγραμμα δοσιμετρίας ασθενών ραδιοϊωδίου και είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και απόρριψη των ραδιενεργών απορριμμάτων.

Η ΟΜΑΔΑΔιευθύνεται από τους Ιατρικούς Φυσικούς (εξ αριστερών στη φωτογραφία)

 1. Δρ. Paul Doolan, Γενικό Συντονιστή Ιατρικής Φυσικής
 2. Δρ. Γιάννη Ρουσάκη, Αναπληρωτή Συντονιστή/Ακτινοθεραπεία
 3. Δρ. Παναγιώτη Χατζηθεοδώρου, Αναπληρωτή Συντονιστή/Πυρηνική Ιατρική
 4. Δρ. Λεωνίδα Γεωργίου, Αναπληρωτή Συντονιστή/ Διαγνωστική & Επεμβατική Ακτινολογία.


Και στελεχώνεται από τους:

 1. Άντρια Χατζηπαντελή, Ιατρική Φυσικό
 2. Γεώργιο Αντώρκα, Ιατρικό Φυσικό
 3. Μαρία Νικολάου, Ιατρικό Φυσικό
 4. Κωνσταντίνα Προκοπίου, Μηχανικό Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

© German Oncology Center. All rights reserved.