Ιατρική Φυσική

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ


Όπως έχει επισημανθεί, το Τμήμα της Ιατρικής Φυσικής υποστηρίζει με διαφορετικούς τρόπους και σε πολλά επίπεδα υπηρεσίες που παρέχονται και μεθόδους που εφαρμόζονται σε 3 συγκεκριμένα Τμήματα του Κέντρου μας. Εδώ γίνεται μία σύντομη περιγραφή του Δοσομετρικού Εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε καθένα από αυτά.

Δοσιμετρικός Εξοπλισμός

ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ


3D Water Phantom

Πρόκειται για ένα τρισδιάστατο (3D) κυλινδρικό ομοίωμα με σύστημα σάρωσης σε νερό ή αέρα που χρησιμοποιείται για σχετική και απόλυτη δοσιμετρία με μήκος σάρωσης 65x65x40 cm.

Το σύστημα περιλαμβάνει:

 • 3D Lift – ηλεκτρονικό σύστημα ανύψωσης του 3D water phantom
 • 3D Reservoir – δεξαμενή νερού
 • Ion Chamber holder kit

Ανιχνευτές

Θάλαμοι Ιονισμού

Χρησιμοποιούνται για: Σάρωση δεσμών φωτονίων και ηλεκτρονίων (προφίλ, επί τοις εκατό δόση βάθους κ.α.), σχετική και απόλυτη δοσιμετρία, μετρήσεις δοσιμετρίας αναφοράς και δοσιμετρίας πολύ μικρών πεδίων.

 • SNC125c Ion Chamber (2x)
 • Exradin A28 Ion Chamber 0.125 cc (2x)
 • Exradin A10 Ion Chamber 0.050 cc Markus-type Parallel Plate (2x)
 • Exradin A14SL Ion Chamber 0.015 cc Slimline Microchamber (1x)
 • Exradin A26 Ion Chamber 0.015 cc Micropoint (2x)

Δίοδοι

Χρησιμοποιούνται για: Δοσιμετρία πολύ μικρών δεσμών φωτονίων παρουσιάζοντας εξαιρετική χωρική διακριτική ικανότητα και ελάχιστο θόρυβο.

 • Exradin D1V Diodes (1x)
 • EDGE Dosimetry Detector (2x)

Θάλαμοι ιονισμού τύπου Farmer

Θάλαμοι ιονισμού αναφοράς που χρησιμοποιούνται για απόλυτη δοσιμετρία φωτονίων και ηλεκτρονίων σε νερό, αέρα και ομοιώματα.

 • SNC600c (TNC) – The classic Farmer Type Chamber (1x)
 • Exradin A12S Ion Chamber 0.24 cc Farmer type (1x)

Ηλεκτρόμετρα

 • PC Electrometer (2x) για απόλυτη δοσιμετρία.

RW3 Slab Phantom

 • 33 πλάκες ισοδύναμου νερού διαστάσεων 30x30x30cm
 • 7 ειδικά διαμορφωμένες πλάκες RW3 για την προσαρμογή των ανιχνευτών (SNC125, Exradin A12S, SNC600c, Exradin A10, Exradin A14SL, Exradin A26, EDGE).

Συστήματα ποιοτικού ελέγχου της δέσμης των LINAC

IC Profiler (x1)

Πρόκειται για ένα σύστημα σάρωσης ακτινοβολίας που παρέχει δεδομένα δέσμης σε πραγματικό χρόνο (απόδοση δέσμης, επιπεδότητα, συμμετρία, ενέργεια, κλπ). Είναι διαστάσεων 32x32cm και αποτελείται από 251 θαλάμους ιονισμού τοποθετημένους σε τέσσερις γραμμικές συστοιχίες (Χ,Y και δύο διαγώνιες).

Το σύστημα περιλαμβάνει:

 • Photon Energy QUAD Wedge Plate για ακριβή μέτρηση της ενέργειας των φωτονίων.
 • Electron Energy Double Wedge Plate για ακρίβη μέτρηση της ενέργειας των ηλεκτρονίων.
 • Gantry Mounting Fixture, Elekta Agility για την στήριξη του IC Profiler στα 100 SDD και για διάφορες γωνίες Gantry.

Daily QA (x1)

Παρέχει δεδομένα της δέσμης του LINAC σε πραγματικό χρόνο από συνολικά 13 θαλάμους ιονισμού. Χρησιμοποιείται για τους καθημερινούς ποιοτικούς ελέγχους των γραμμικών επιταχυντών και δίνει πληροφορίες για την απόδοση της δέσμης, την επιπεδότητα και τη συμμετρία καθώς επίσης και τη διακύμανση της ενέργειας τόσο των φωτονίων όσο και των ηλεκτρονίων.

SNC MACHINE

Αυτοματοποιημένο σύστημα για ποιοτικούς ελέγχους όπως ορίζεται από το TG-142 (ποιότητα εικόνας, MLC, ισόκεντρο Winston-Lutz, starshot, μέγεθος πεδίου, επιπεδότητα, συμμετρία) καθώς επίσης και για ελεγχούς VMAT (ρυθμός δόσης Vs ταχύτητα περιστροφής του gantry, arc point dose, DMLC point dose).

ArcCheck (Sun Nuclear) – 4D Isotropic Arc Delivery QA

Κυλινδρική συστοιχία ανιχνευτών που χρησιμοποιείται για ποιοτικούς ελέγχους και επιβεβαιώση πλάνων θεραπείας IMRT/VMAT και ορισμένες στερεοτακτικές θεραπείες (SRS) πριν την έναρξη τους.

Σύστημα Φίλμ δοσιμετρίας

ΕΒΤ3 ραδιοχρωμικά φιλμ διαστάσεων 20,32×25,40 cm για ποιοτικούς ελέγχους και επιβεβαίωση πλάνων θεραπείας.
Σαρωτής Epson Perfection V850 PRO για την ανάγνωση των φιλμ.

Θερμόμετρο και Βαρόμετρο

 • LUFFT OPUS20 THIP βαρόμετρο (1x)
 • Fischer ψηφιακό θερμόμετρο (1x)

Μετρητής ακτινοβολίας και φορητά δοσίμετρα

 • ΤΗΕRMO Beta-Gamma EPDs (4x)
 • ΤΗERMO RadEye G-10-Ex (1x)

PerFRACTION 3D

Λογισμικό για δισδιάστατη και τρισδιάστατη ανάλυση της δόσης. Αυτοματοποιημένο τρισδιάστατο σύστημα ποιοτικού ελέγχου πριν από κάθε θεραπεία και για κάθε συνεδρία ασθενή. Εντοπίζει τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν και ειδοποιεί τον Ιατρικό Φυσικό για οποιεσδήποτε αποκλίσεις στο μηχάνημα ή στο πλάνο του ασθενή πριν ή/και κατά την διάρκεια της συνεδρίας της Ακτινοθεραπείας.

DoseCHECK

Λογισμικό που χρησιμοποιείται για ανεξάρτητο επιπρόσθετο έλεγχο της τρισδιάστατης κατανομής δόσης πλάνων θεραπείας ασθενών βασισμένο σε εικόνες EPID των γραμμικών επιταχυντών.

CIRS Model 062M Electron Density Phantom

Χρησιμοποιείται για:

 • Αποτίμηση των HU του CT.
 • Έλεγχο ανομοιογένειας εικόνας.
 • Υπολογισμός καμπύλης βαθμονόμισης HU και ηλεκτρονικής πυκνότητας των ιστών.

Βραχυθεραπεία

 • HDR 1000 Plus Well-type Chamber για μέτρηση ρυθμού δόσης αναφοράς στην HDR βραχυθεραπεία.
 • HDR Source Check 4pi για μέτρηση ρυθμού δόσης αναφοράς στην HDR βραχυθεραπεία.
 • Holder ραδιοχρωμικών φιλμ για την μέτρηση της ακρίβειας θέσης πηγής.
 • Ειδικά ομοιώματα και κατασκευές για τον ποιοτικό έλεγχο του συστήματος απεικόνισης υπερήχων για την βραχυθεραπεία προστάτη

Σύστημα απεικόνισης γραμικού επιταχυντή (XVI)

 • Catphan 503 Phantom: Για τον έλεγχο της ομοιογένειας, της χαμηλής αντίθεσης, της χωρικής διακριτικής ικανότητας και της γεωμετρικής κλίμακας της 3D εικόνας.
 • TOR 18FG Leeds Phantom: Για τη μέτρηση της χαμηλής αντίθεσης και της χωρικής διακριτικής ικανότητας της 2D εικόνας.
 • Ball Bearing phantom: Για την έλεγχο της ακρίβειας της κίνησης της τράπεζας του γραμμικού επιταχυντή, για τον έλεγχο της γεωμετρικής ακρίβειας της 2D εικόνας και για τον έλεγχο της ακρίβειας ταύτισης kV και MV εικόνας.


Δοσιμετρικός Εξοπλισμός

ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ


Παρακολούθηση μίανσης ποδιών-χεριών-ρούχων (HFC) [3x]

V9,5

Περιγραφή:

Ο ανιχνευτής HFC χρησιμοποιεί:

 1. Έναν πλαστικό ανιχνευτή σπινθηρισμού (scintillation) λεπτού στρώματος για τη μέτρηση ακτινοβολίας γάμμα και βήτα.
 2. Μια επίστρωση θειούχου ψευδαργύρου για τη μέτρηση της ακτινοβολίας άλφα.

Έτσι, είναι δυνατό να ανιχνευθούν και οι τρεις τύποι ακτινοβολίας ταυτόχρονα με μόνο έναν ανιχνευτή.

Υποδεικνύει το επίπεδο ακτινοβολίας και κατά συνέπεια ελέγχει τη μίανση των χεριών, των ποδιών και των ρούχων. Αποδεικνύοντας ότι ο εργαζόμενος είναι ασφαλής να εκτελέσει τα καθημερινά του καθήκοντα.

Φορητός ανιχτευτής μίανσης (CoMo) [3x]

CoMo 170
Χρησιμοποιεί την ίδια αρχή μέτρησης και τον ίδιο ανιχνευτή με το HFC. Η κύρια διαφορά τους είναι ότι το CoMo είναι φορητό και επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για παρακολούθηση μίανσης σε επιφάνειες.

Βαθμονομητής δόσης [3x]

 1. ISOMED 2010 [2x]
 2. b. MP-DC-HC [1x]

Περιγραφή:

Το ISOMED 2010 χρησιμοποιεί για ανίχνευση-βαθμονόμηση ένα θάλαμο ιονισμού από Argon-Xenon ενώ το MP-DC-HC χρησιμοποιεί ένα θάλαμο ιονισμού με εξαιρετικά καθαρό Argon.

Ο βαθμονομητής δόσης έχει σχεδιαστεί για τον γρήγορο και ακριβή προσδιορισμό της ενεργότητας των ραδιενεργών ισοτόπων που χρησιμοποιούνται στην πυρηνική ιατρική για τη διάγνωση και θεραπεία (κάψουλες και υγρά σε διαφορετικά φιαλίδια και σύριγγες).

Ηλεκτρονικό δοσιμέτρο

DoseGUARD S 10
Το ηλεκτρονικό δοσίμετρο χρησιμοποιεί μια δίοδο πυριτίου με φίλτρο αντιστάθμισης ενέργειας για την ανίχνευση ακτινοβολίας γ και Χ. Χρησιμοποιείται για την καθημερινή παρακολούθηση του προσωπικού (τόσο για τον ρυθμό δόσης όσο και για την δεσμευθείσα δόση)

Σταθερό σύστημα παρακολούθησης δόσης 3-καναλιών (ALMO-3) [1x] με πρόσθετους εξωτερικούς αισθητήρες:

 1. Αισθητήρας νετρονίων FHT 752 (περιοχή κύκλοτρου)
 2. ρυθμός δόσης χαμηλής ακτινοβολίας γάμμα:
  I. αισθητήρας 18509 CE (Η * 10) (εργαστήριο ραδιοχημείας)
  II. αισθητήρας 18550 CE (H * 10) (περιοχή κύκλοτρου)

Περιγραφή:

Οι προαναφερθέντες ανιχνευτές χρησιμοποιούνται στην περιοχή κύκλοτρου και ραδιοχημείας για τη δοσιμετρία (ακτίνες γ και νετρονίων) και την έγκαιρη προειδοποίηση για το επίπεδο ακτινοβολίας υψηλότερο από το κανονικό. Το ALMO-3, το οποίο είναι ένα σύστημα παρακολούθησης της δόσης, διαθέτει οπτικοακουστικούς συναγερμούς για την προειδοποίηση του εργαζομένου για τυχόν ενδείξεις πέραν του ορίου ακτινοβολίας στην περιοχή.

6. Σύστημα μέτρησης ρυθμού δόσης [1x]

Thermo FH 40G-L10
Το Thermo FH 40 G-L10 χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του ρυθμού δόσης ακτίνων γ και ακτίνων Χ. Χρησιμοποιείται για την ακριβή δοσιμετρία των μηχανημάτων, ασθενών, προσωπικού και ακτινολογικού εξοπλισμού. Έχει επίσης τη δυνατότητα σύνδεσης με τον αισθητήρα Neutron FHT 752 προκειμένου να γίνει φορητός για μετρήσεις έξω από την προεγκατεστημένη περιοχή του κυκλοτρονίου.

Χρωματογραφία επιπέδου υψηλής απόδοσης (HPLC) [1x]

Gabi Star
Ο HPLC χρησιμοποιεί τον ανιχνευτή κρύσταλλων νατρίου-ιωδίου της Gabi Star για μέτρηση υψηλής ακρίβειας της ραδιοχημικής αγνότητας των ραδιοφαρμάκων (F18-FDG, F18-PSMA, F18-FET, F18-FLT, F18-FMISO, F18-DOPA, F18-NaF).

Λεπτή χρωματογραφία στρώματος (TLC) [1x]

MiniGita Star
Ο TLC χρησιμοποιεί επίσης έναν ανιχνευτή κρυστάλλων ιωδίου-νατρίου για τη μέτρηση της ραδιοχημικής αγνότητας των ραδιοφαρμάκων (F18-FDG, F18-PSMA, F18-FET, F18-FLT, F18-FMISO, F18-DOPA, F18-NaF).

Αναλυτής παρακολούθησης ραδιενέργειας γ [1x]

Mucha Star
Πρόκειται για έναν αναλυτή του ανιχνευτή κρύσταλλων νατρίου-ιωδίου πολλαπλών καναλιών, ο οποίος παρέχει στο χρήστη το φάσμα ακτινοβολίας που καθιστά δυνατή την αναγνώριση και την ονομασία των ραδιονουκλιδίων που συνδέονται με τα ραδιοφάρμακα.

Μετρητής πρόσληψης θυρεοειδούς [1x]

ISOMED 2162, που αποτελείται από:

I. Μετρητής ανίχνευσης ISOMED 2101
Πρόκειται για έναν αναλυτή πολλαπλών καναλιών με υψηλή ικανότητα επεξεργασίας για την αναγνώριση συγκεκριμένων καναλιών (δηλ. Ιωδίου-131) χρησιμοποιώντας τα δύο προγράμματα λογισμικού (ii, iii).

II. Πρόγραμμα Θυρεοειδούς Upt 2000
Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των παραμέτρων που επηρεάζουν τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου του θυρεοειδούς για κάθε ασθενή. Ειδικά για ασθενή που τελεί θεραπεία ραδιο-ϊωδίου.

III. Πρόγραμμα ενσωμάτωσης Ink2000
Χρησιμοποιείται για να ελέγξει την δέσμευση ιωδίου στο θυρεοειδή του προσωπικού που έχει άμεση επαφή με τους ασθενείς κατά τη διάρκεια ή μετά τη θεραπεία με ραδιο-ϊώδιο.

Tube Geiger Muller

MP-GM-HC
Ο G.M είναι ένας θάλαμος ιονισμού ο οποίος παρέχει στον χρήστη του θερμού εργαστηρίου τον ρυθμό δόσης μέσα σερ αυτό και αν αυτός υπερβεί την προκαθορισμένη τιμή αποτρέπει αυτομάτως το άνοιγμα της κύριας πόρτας που προστατεύει τον χρήστη.

Ανιχνευτής ακτινοβολίας αποβλήτων

Αισθητήρας 25Β38 Nal, [2x]
Είναι αισθητήρες που παρέχουν τον ρυθμό δόσης της ακτινοβολίας γ που χρησιμοποιούνται για τη δοσιμετρία των δεξαμενών των αποβλήτων στο τμήμα θεραπείας της Πυρηνικής Ιατρικής.

Πηγές που χρησιμοποιούνται για τον ποιοτικό έλεγχο των μηχανημάτων.

I. Γερμάνιο-68 (Ge-68) ίσης κατανομής
Χρησιμοποιείται στον ποιοτικό έλεγχο του PET για να εξετασθεί η ανίχνευση των συμβάντων (γεγονότων συμπτώσεως), το σφάλμα του χρόνου ανίχνευσής τους και την απόκριση των κρυστάλλων.

II. Γερμάνιο-68 (Ge-68) σε διάταξη σφαιρών
Χρησιμοποιείται στον ποιοτικό έλεγχο αποδοχής του PET για να εξετασθεί η ανίχνευση των συμβάντων (γεγονότων συμπτώσεως) και για την επιβεβαίωση του ισόκεντρου του Gantry του PET καθώς και την σωστή συνεγράφη των εικόνων του PETκαι του CT. Επίσης χρησιμοποιείται για την επαλήθευση της σωστής σχέσης μεταξύ των υποσυστημάτων CT, PET και της εξεταστικής κλίνης.

III. Καίσιο-137 (Cs-137) ενεργότητας: 9,8 KBq
Χρησιμοποιείται (α) στον ποιοτικό έλεγχο του Μετρητή Πρόσληψης του Θυρεοειδούς, για την μέτρηση της απόδοσης του, την βαθμονόμηση της ενεργειακής διακριτικής ικανότητας του συστήματος, (β) στη δοκιμή λειτουργίας της μέτρησης και των ενδείξεων συναγερμού της συσκευής παρακολούθησης μίανσης ποδιών-χεριών-ρούχων (HFC).

IV. Καίσιο-137 (Cs-137) ενεργότητας5 MBq
Χρησιμοποιείται στον ποιοτικό έλεγχο του βαθμονομητή δόσης για την απόκριση της ενεργότητας.

V. Στρόντιο-90 (Sr-90)
Χρησιμοποιείται στη δοκιμή λειτουργίας της μέτρησης και των ενδείξεων συναγερμού του φορητού ανιχνευτή μίανσης (CoMo) και της συσκευής Παρακολούθησης μίανσης ποδιών-χεριών-ρούχων (HFC).

Ομοιώματα που χρησιμοποιούνται για τον ποιοτικό έλεγχο του PET-CT

I. Ομοίωμα για τον έλεγχο της ποιότητας εικόνας (δεξαμενή νερού) του PET
Χρησιμοποιείται για την κανονικοποίηση η οποία περιλαμβάνει τη μέτρηση των διαφορών ιδιοτήτων των κρυστάλλων για να ληφθούν συντελεστές διόρθωσης οι οποίοι εφαρμόζονται σε κάθε σάρωση εκπομπής.

II. Γραμμικό ομοίωμα ανάλυσης (τριχοειδείς σωλήνες)
Χρησιμοποιείται για την διακριτική ικανότητα των εικόνων

III. Ομοίωμα νερού για χρήση στον αξονικό τομογράφο
Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση 6 παραγόντων της ποιότητας εικόνας:

 • Κλίμακα αντίθεσης
 • Υψηλή χωρική διακριτική ικανότητα
 • Ανίχνευση χαμηλής αντίθεσης
 • Θόρυβο και ομοιογένεια
 • Πάχος τομής
 • Ακρίβεια των λέιζερ

Εξοπλισμός Δοσιμετρίας

ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ


Αυτός ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για συγκέντρωση δεδομένων που αφορούν την δόση για μία εξέταση CT ή CBCT (XVI), καθώς και άλλων σχετικών παραμέτρων. To RTI CT Dose Profiler ενώνεται με την φορητή συσκευή Cobia Sense και επιτρέπει την ασύρματη επικοινωνία με το πρόγραμμα χειρισμού Ocean 2014, μέσο σύνδεσης Bluetooth.

To CT Dose Profiler χρησιμοποιείται παράλληλα με το CATO-2 CT phantom δοσιμετρίας που αποτελείται από δύο μέρη: ένα head phantom διαμέτρου 16 cm με 5 οπές, και ένα body phantom διαμέτρου 32 cm με 4 οπές.

Το σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα να καταγράφονται οι ακόλουθες μετρήσεις: dose profile, CTDI100, CTDIw, CTDIvol, DLP, FWHM, geometric efficiency, point dose, και tube current variations.


© German Oncology Center. All rights reserved.