Πυρηνική Ιατρική

Η ΟΜΑΔΑΗ Ομάδα της Πυρηνικής Ιατρικής στελεχώνεται από Τεχνολόγους Ακτινολόγους, Ραδιοχημικούς και Ιατρικούς Φυσικούς, και διευθύνεται από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Δρ. Αλέξη Βραχίμη.

Μαζί του, άμεσος συνεργάτης, είναι ο Ειδικός Πυρηνικός Ιατρός
Δρ. Ιωάννης Τσεχελίδης.ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ


Το τμήμα PET/CT του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου είναι εξοπλισμένο με το υβριδικό μηχάνημα ποζιτρονικής και αξονικής τομογραφίας IQ Discovery της General Electric. Πρόκειται για ένα μηχάνημα που αποτελείται από την Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PΕT) και πολυτομικό αξονικό τομογράφο (CT) 16 τομών. Ο συνδυασμός αυτών των δύο μηχανημάτων, αλλά και η τεχνολογία IQ, προσφέρουν μεγαλύτερη ευαισθησία και ως συνέπεια καλύτερη ποιότητα παραγόμενης εικόνας, μικρότερο χρόνο απεικόνισης, μειωμένη δόση του χορηγούμενου ραδιοφαρμάκου και τη δυνατότητα ολόσωμης σάρωσης.

Οι Τεχνολόγοι Ακτινολόγοι του τμήματος είναι πτυχιούχοι Ελληνικών και Κυπριακών Πανεπιστημίων και είναι άρτια εκπαιδευμένοι ώστε να παρέχουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες, πάντα με γνώμονα την ασφάλεια και τον σεβασμό στους ασθενείς.
ΡΑΔΙΟΧΗΜΙΚΟΙ


Τα ραδιοφάρμακα είναι ουσίες, οι οποίες δεσμεύονται από συγκεκριμένα όργανα, οστά και ιστούς. Χρησιμοποιούνται κυρίως στο χώρο της πυρηνικής ιατρικής ως ραδιενεργοί ιχνηθέτες για απεικόνιση και θεραπεία ασθενειών.

Ο ρόλος του ραδιοχημικού στον χώρο της πυρηνικής ιατρικής είναι η παραγωγή και ο ποιοτικός έλεγχος των ραδιοφαρμάκων, που στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία ή τη διάγνωση των ασθενών. Στο Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο παράγεται πληθώρα ραδιοφαρμάκων, με κύριο ραδιοϊσότοπο το φθόριο-18. Η παραγωγή αυτή επιτυγχάνεται με τη χρήση κυκλοτρονίου. Στη συνέχεια, το φθόριο-18 χρησιμοποιείται στη ραδιοσύνθεση του τελικού προϊόντος.

Λόγω του περιορισμένου χρόνου ζωής των ραδιοφαρμάκων, η εφαρμογή τυποποιημένων και προτύπων διαδικασιών παραγωγής θεωρείται επιβεβλημένη, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή ποιότητα του προϊόντος. Με τον ποιοτικό έλεγχο διασφαλίζεται η παροχή υψηλής ποιότητας ραδιοφαρμάκων σε όλους τους ασθενείς.

Οι Ραδιοχημικοί του Τμήματός μας είναι ο Ανδρέας Φεσάς και ο Mohammad-Reza Pourkhessalian.


ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ


Στον υψηλά εξειδικευμένο τομέα της Πυρηνικής Ιατρικής οι Ιατρικοί Φυσικοί συνεργάζονται στενά με άλλους επαγγελματίες υγείας, όπως ιατρούς, ραδιοχημικούς, τεχνολόγους και νοσηλευτές και παίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία, σχεδιασμό και εφαρμογή διαγνωστικών και θεραπευτικών διαδικασιών για τους ασθενείς. Επιπλέον, οι Ιατροφυσικοί είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των προδιαγραφών και τη διασφάλιση ποιότητας του εξειδικευμένου εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στο τμήμα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός λειτουργεί αποτελεσματικά, αποδίδοντας τα μέγιστα και με ασφάλεια για τους ασθενείς.

Μια από τις σημαντικότερες αρμοδιότητες ενός Ιατρικού Φυσικού στον κλινικό τομέα είναι η ακτινοπροστασία των ασθενών, του κοινού και του προσωπικού. Οι Ιατρικοί Φυσικοί παρέχουν την επιστημοσύνη τους για να διασφαλίσουν και να ενισχύσουν τη βέλτιστη χρήση του εξοπλισμού του τμήματος και είναι υπεύθυνοι μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό για τον σχεδιασμό των ακτινοθεραπευτικών και ακτινοδιαγνωστικών μηχανημάτων και τον έλεγχο των επιπέδων ακτινοβολίας.

Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, οι Ιατρικοί Φυσικοί αναλαμβάνουν την ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού του Κέντρου για τους κινδύνους, αλλά και τα οφέλη της ακτινοβολίας, διενεργώντας σεμινάρια στην ακτινοπροστασία και ιατρική φυσική.


© German Oncology Center. All rights reserved.