Ανθρώπινο Δυναμικό και Εκπαίδευση

ΥΓΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Στοιχεία Επικοινωνίας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΗ Υπηρεσία αυτή έχει στόχο να παρέχει πληροφορίες και καθοδήγηση σε κάθε φάση του προγράμματος εργασιακής ασφάλειας και υγείας, περιβαλλοντικού ελέγχου, πυρασφάλειας, εκπαιδευτικών σεμιναρίων ασφάλειας, καθώς και των κριτηρίων σχεδιασμού κτιρίων και εξοπλισμού που επηρεάζουν το επίπεδο για όλους τους κώδικες ασφαλείας.

Το Τμήμα του Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευσης, του οποίου προΐσταται ο Ανδρέας Καζαμίας, έχει ως βασικό μέλημα την πρόληψη και τη σωστή φροντίδα και διαχείριση εργασιακών ατυχημάτων, ασθενειών και αναπηριών / ειδικών αναγκών, την προστασία της υγείας και τη διατήρηση ενός ασφαλούς και παραγωγικού περιβάλλοντος για όλους τους εργαζομένους μας στο German Oncology Center.

Η Υπηρεσία αυτή, που σχεδιάζει και υλοποιεί μια σειρά από εθελοντικές δράσεις σε διάφορα επίπεδα, διοργανώνει επίσης εκπαιδευτικές και ενημερωτικές ημερίδες για τις πολιτικές μας που διασφαλίζουν περιβάλλον εργασιακής ασφάλειας σχετικά με:


Εργασιακά Ατυχήματα


Επείγοντα Περιστατικά Πυρκαγιάς/Σεισμού κλπ.


Επικοινωνία Επικινδυνότητας (Hazard Communications)


Έκθεση σε Αιματολογικά Παθογόνες Ουσίες (Bloodborne Pathogen Exposure)


Ακτινοπροστασία (Radiation Protection)

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ


 • ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
 • ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Αποστολή μας η προσφορά ιατρικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, που να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των πολιτών που προσέρχονται σε μας και μας εμπιστεύονται. Το Κέντρο μας συμμορφώνεται με τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις για την επίτευξη των στόχων ποιότητας που θέτει η πολιτεία.

Γι’ αυτό, διεκδίκησε και εξασφάλισε πιστοποίηση σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015, (που αφορά το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας στο σύνολο των υπηρεσιών του), και με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1801:2008, (που αφορά τα Συστήματα Διαχείρισης για την Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία).

Για την έκδοση των πιστοποιητικών ποιότητας, πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση των διαδικασιών λειτουργίας του Κέντρου, από την εταιρία πιστοποιήσεων Q-CERT, η οποία ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. Η πιστοποίηση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει την άρτια λειτουργία του Κέντρου που στοχεύει στη παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Έχοντας πάντα ως οδηγό μας το «Μπορούμε και καλύτερα», και έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον Ασθενή, το GOC στοχεύει τώρα και στην πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων.

Κατόπιν αυτών, η Διοίκηση του GOC δεσμεύεται:

 • Να ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κοινού, και να λειτουργεί πάντα στα πλαίσια των σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων.
 • Να εφαρμόζει, να ανασκοπεί και να βελτιώνει συνεχώς τις προσφερόμενες υπηρεσίες του, όπου χρειάζεται. Να ελέγχει πόσο αυτές είναι αποτελεσματικές και μέσα στο πνεύμα του Σ.Δ.Π.
 • Να επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων του, ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα επιτυγχάνονται μέσω:

 • Του καθορισμού μετρήσιμων αντικειμενικών στόχων για την ποιότητα σε επίπεδο Κέντρου, σε λειτουργικό επίπεδο των Τμημάτων καθώς και σε επίπεδο υπηρεσιών
 • Του προσδιορισμού και της διάθεσης των απαραίτητων πόρων, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία του GOC.
 • Του καθορισμού των αρμοδιοτήτων του προσωπικού, καθώς και της παροχής εκπαίδευσης.
 • Της παρακολούθησης της απόδοσης των δράσεων, όπως και του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Της εφαρμογής διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών που να διασφαλίζουν την ικανοποίηση των ασθενών και του κοινού γενικότερα, της επιβεβαίωσης της εκτέλεσης τους και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων τους.

H Διοίκηση του Κέντρου ορίζει τον Υπεύθυνο του Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας και του αναθέτει την απαιτούμενη δικαιοδοσία και υπευθυνότητα, έτσι ώστε: Να διασφαλίζει την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, να είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή να αντιμετωπίσει προβλήματα που θα ανακύψουν σχετικά με την ποιότητα, να προτείνει λύσεις για τη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, να φροντίζει να ενημερώνει την διοίκηση για τα αιτήματα του κοινού.

Η αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι υπό τη συνεχή επίβλεψη και υποστήριξη της Διεύθυνσης του Τμήματος του Ανθρώπινου Δυναμικού και της Διοίκησης του Κέντρου.
Έτσι λοιπόν:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Διονυσία Κωτούλα

Στοιχεία Επικοινωνίας
(+357) 25 208 152
[email protected]

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Βασικό μέλημά μας η παροχή υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους εργαζόμενους, ασθενείς και επισκέπτες μας. Βίαιες και καταχρηστικές συμπεριφορές δεν γίνονται αποδεκτές από κανέναν. Είναι κόντρα στη φιλοσοφία και στις αρχές μας. Η Διεύθυνση λαμβάνει τα κατάλληλα και αναγκαία μέτρα αποτροπής τους, και διενεργεί τακτικά σεμινάρια επιμόρφωσης του προσωπικού για την αξιολόγηση του κινδύνου και για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του. Η συνεργασία μας με τις αστυνομικές και άλλες αρχές της τοπικής μας κοινωνίας είναι δεδομένη.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το German Oncology Center (GOC), θέλοντας να συμβάλλει στην βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών και στην ορθότερη διαχείριση των πόρων, ανέπτυξε και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Αναγνωρίζοντας τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του απέναντι στο περιβάλλον, στον άνθρωπο και στην κοινωνία εν γένει, δεσμεύεται:

 • Να βελτιώνει και να εμπλουτίζει διαρκώς τις υπηρεσίες που προσφέρει σε όλα τα επίπεδα.
 • Να διαχειρίζεται με ασφάλεια τα απόβλητα της Υγειονομικής Μονάδας, προς διασφάλιση της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
 • Να ανταποκρίνεται στις όποιες έκτακτες ανάγκες παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, υλοποιώντας πολυδιάστατα προγράμματα κοινωνικής προσφοράς.
 • Να συμμορφώνεται με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις που διέπουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Κύπρου
 • Να βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις στην πρόληψη και αποφυγή πρόκλησης ρύπανσης.
 • Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών θεμάτων, που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του, και να φροντίζει για την ορθολογική διαχείριση των πόρων.

Η περιβαλλοντική πολιτική Κέντρου μας εστιάζεται ιδιαίτερα:

 • Στη διάθεση των απαραίτητων οικονομικών πόρων για τη διαχείριση των Αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων.
 • Στη διαχείριση όλων των παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων , δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση / διαχείριση.
 • Στην ορθή Διαχείριση της ενέργειας, με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων.
 • Στη διαρκή ενημέρωση της ανώτατης διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος.
 • Στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων.
 • Στη συνεργασία με τις αρχές για την παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων.

Η παρούσα περιβαλλοντική πολιτική του GOC δημοσιεύεται, γνωστοποιείται, ανασκοπείται, εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε εργαζόμενο στο GOC.

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι

ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


Μας ενδιαφέρει πάντα η άποψή σας για το Κέντρο μας. Κυρίως αυτή που θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε, να αλλάξουμε ή και να προσφέρουμε κάτι που θα μας κάνει καλύτερους.

  © German Oncology Center. All rights reserved.