Ανθρώπινο Δυναμικό

ΥΓΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Η Υπηρεσία αυτή έχει στόχο να παρέχει πληροφορίες και καθοδήγηση σε κάθε φάση του προγράμματος εργασιακής ασφάλειας και υγείας, περιβαλλοντικού ελέγχου, πυρασφάλειας, εκπαιδευτικών σεμιναρίων ασφάλειας, καθώς και των κριτηρίων σχεδιασμού κτιρίων και εξοπλισμού που επηρεάζουν το επίπεδο για όλους τους κώδικες ασφαλείας.


Το Τμήμα του Ανθρώπινου Δυναμικού, του οποίου προΐσταται ο Ανδρέας Παρασκευόπουλος, έχει ως βασικό μέλημα την πρόληψη και τη σωστή φροντίδα και διαχείριση εργασιακών ατυχημάτων, ασθενειών και αναπηριών / ειδικών αναγκών, την προστασία της υγείας και την διατήρηση ενός ασφαλούς και παραγωγικού περιβάλλοντος για όλους τους εργαζομένους μας στο German Oncology Center.

Η Υπηρεσία αυτή, που σχεδιάζει και υλοποιεί μια σειρά από εθελοντικές δράσεις σε διάφορα επίπεδα, διοργανώνει επίσης εκπαιδευτικές και ενημερωτικές ημερίδες για τις πολιτικές μας που διασφαλίζουν περιβάλλον εργασιακής ασφάλειας σχετικά με:


Εργασιακά Ατυχήματα


Επείγοντα Περιστατικά Πυρκαγιάς/Σεισμού κλπ.


Επικοινωνία Επικινδυνότητας (Hazard Communications)


Έκθεση σε Αιματολογικά Παθογόνες Ουσίες (Bloodborne Pathogen Exposure)


Ακτινοπροστασία (Radiation Protection)


 • ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΛΠ
 • ΜΕΤΡΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 • ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΛΠ

Το σχέδιο περιλαμβάνει καταμερισμό ευθυνών και εργασιών που πρέπει να αναληφθούν από τους εργαζόμενους στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Οργανώθηκαν σεμινάρια ενημέρωσης στα οποία καθορίστηκαν οι θέσεις των πυροσβεστικών φωλεών (με εύκαμπτο πυροσβεστικό σωλήνα νερού και δύο πυροσβεστήρες CO2 και σκόνης PA) και των πυροσβεστήρων (CO2 και σκόνης PA) καθώς και οι περιοχές ευθύνης των εργαζομένων. Επιπλέον καθορίστηκαν συγκεκριμένες ενέργειες για την διασφάλιση της ασφάλειας των ασθενών, των επισκεπτών και των εργαζομένων στο κτήριο.

Καθορίστηκαν οι Έξοδοι (Θύρες) και οι πορείες διαφυγής, καθώς και οι χώροι συγκέντρωσης ασθενών και επισκεπτών μετά από την έξοδό τους από το κτήριο.

Με ευθύνη των νοσηλευτών και των μελών της Ομάδας Εξυπηρέτησης Ασθενών, εκκενώνονται οι χώροι του κτηρίου από όσους βρίσκονται εντός του την στιγμή που θα προκύψει έκτακτο περιστατικό. Προτεραιότητα δίνεται στους ασθενείς και τους επισκέπτες οι οποίο οδηγούνται με ασφάλεια στους χώρους συγκέντρωσης.

‘Άλλοι εργαζόμενοι έχουν την ευθύνη για την ασφάλεια του εξοπλισμού και των χώρων διαφυγής.

Σε κάθε όροφο υπάρχουν υπεύθυνοι και συνεργάτες τους που διασφαλίζουν ότι όπου εκδηλώνονται επικίνδυνες καταστάσεις γίνεται άμεση απομόνωση ώστε να μην επηρεάζονται οι προσκείμενοι χώροι. Η κατασκευή του κτηρίου προβλέπει τη δημιουργία ξεχωριστών πυροδιαμερισμάτων με πυρίμαχες θύρες που μπορούν να περιορίσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα την εξάπλωση της φωτιάς.

Το σχέδιο δράσης έκτακτων καταστάσεων του GOC επικαιροποιείται ανά τρίμηνο.

ΜΕΤΡΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνούς κανονισμούς Ακτινοπροστασίας για τα επαγγελματικά και μη επαγγελματικά εκτιθέμενα πρόσωπα (προσωπικό, ασθενείς, και λοιποί επισκέπτες), το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή καθημερινή του λειτουργία.

Η τοιχοποιία αλλά και οι θύρες σε περιοχές όπου απαιτείται, αποτελούνται από τέτοια υλικά και έχουν τέτοιο πάχος, έτσι ώστε να πληρούνται οι αυστηρότερες παραδοχές των κανονισμών Ακτινοπροστασίας (θάλαμοι ιωδίου, περιοχή PET-CT Scan, περιοχή Κύκλοτρου, περιοχή θερμών εργαστηρίων, περιοχή Γραμμικών Επιταχυντών – LINACs, περιοχή Αξονικού Τομογράφου, περιοχή Βραχυθεραπείας). Για τους ίδιους λόγους και σύμφωνα με τις Μελέτες Ακτινοπροστασίας το Γερμανικό Ογκολογικό κέντρο έχει εξοπλιστεί με μολυβδύαλους συγκεκριμένου πάχους σε όλα τα δωμάτια απεικόνισης (PET-CT, CT SIM, όλα τα θερμά εργαστήρια). Στο Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής επιπλέον υπάρχουν ειδικές θωρακισμένες θήκες για σύριγγες, θωρακισμένα κουτιά μεταφοράς και αποθήκευσης ραδιοφαρμάκων.

Για την μέτρηση της ιονίζουσας ακτινοβολίας, υπάρχουν σε λειτουργία σταθεροί μετρητές ακτινοβολίας δωματίων, διάφοροι φορητοί μετρητές ακτινοβολίας και ρυθμού δόσης, ανιχνευτές για εντοπισμό μιασμένων περιοχών αλλά και προσωπικού, όπως επίσης και ατομικά δοσίμετρα για όλο το επαγγελματικό εκτιθέμενο προσωπικό.

Στην Ακτινοπροστασία πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η ενημέρωση και η περιοδική επιμορφωση. Ως εκ τούτου, περιοδικά διεξάγονται σεμινάρια ακτινοπροστασίας από εξειδικευμένο προσωπικό, έτσι ώστε να υπενθυμίζεται και να τηρείται το τρίπτυχο της ακτινοπροστασίας: ΧΡΟΝΟΣ, ΑΠΟΣΤΑΣΗ, ΘΩΡΑΚΙΣΗ.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Το Νοσηλευτικό προσωπικό που απασχολείται σε νοσοκομειακές κλινικές, εκτίθεται καθημερινά σε κινδύνους, οι οποίοι σχετίζονται με τον εργασιακό του χώρο. Τέτοιοι κίνδυνο είναι οι φυσικοί (θόρυβος, ακτινοβολίες), χημικοί (χημειοθεραπευτικοί παράγοντες, φάρμακα), βιολογικοί (ιοί, βακτηρίδια), εργονομικοί (κυκλικό ωράριο) και ψυχοκοινωνικοί (στρες, βία).

Είναι απαραίτητο, οι επαγγελματίες υγείας, να συμμορφώνονται και να χρησιμοποιούν ορθά, τα μέσα ατομικής προστασίας. Στο Τμήμα Ημερήσιας νοσηλείας, η προστασία του νοσηλευτικού προσωπικού αποτελεί προτεραιότητα.

Μεταξύ των βασικών μέτρων πρόληψης, που ακολουθούνται καθημερινά και εκτελούνται από το νοσηλευτικό προσωπικό, είναι η σωστή και συχνή υγιεινή των χεριών, η χρήση γαντιών κατά την εκτέλεση των εργασιών, η ασφαλής διαχείριση και απόρριψη των αιχμηρών αντικειμένων, η πρόληψη της έκθεσης σε μολυσματικά υγρά, αλλά και η διατήρηση καθαρού περιβάλλοντος.

Η γνώση και η τήρηση των μέτρων προστασίας είναι απαραίτητη από όλους. Ακολουθώντας τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, αποφεύγεται η έκθεση σε μολυσματικά υλικά καθώς και οι τραυματισμοί του προσωπικού. Μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συνεχούς επιμόρφωσης, τόσο των νεοεισερχομένων νοσηλευτών, όσο και του υφιστάμενου προσωπικού, ελαχιστοποιούνται τα ποσοστά έκθεσης στους προαναφερθέντες κινδύνους, καθώς και των τραυματισμών.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ


 • ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
 • ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Αποστολή μας η προσφορά ιατρικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, που να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των πολιτών που προσφεύγουν σε μας. Το Κέντρο μας συμμορφώνεται με τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις για την επίτευξη των στόχων ποιότητας που θέτει η πολιτεία.

Για να επιτευχθούν τα πιο πάνω, οι υπηρεσίες του GOC έχουν υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο και εφαρμόζεται σε όλες τις διεργασίες που επιτελούνται στο Κέντρο.

Η Διοίκηση του GOC δεσμεύεται:

 • Να ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κοινού, και να λειτουργεί πάντα στα πλαίσια των σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων.
 • Να εφαρμόζει, να ανασκοπεί και να βελτιώνει συνεχώς τις προσφερόμενες υπηρεσίες του, όπου χρειάζεται. Να ελέγχει πόσο αυτές είναι αποτελεσματικές και μέσα στο πνεύμα του Σ.Δ.Π.
 • Να επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων του, ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.

Τα ανωτέρω αναφερόμενα επιτυγχάνονται μέσω:

 • Του καθορισμού μετρήσιμων αντικειμενικών στόχων για την ποιότητα σε επίπεδο Κέντρου, σε λειτουργικό επίπεδο των Τμημάτων καθώς και σε επίπεδο υπηρεσιών
 • Του προσδιορισμού και της διάθεσης των απαραίτητων πόρων, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία του GOC.
 • Του καθορισμού των αρμοδιοτήτων του προσωπικού, καθώς και της παροχής εκπαίδευσης.
 • Της παρακολούθησης της απόδοσης των δράσεων, όπως και του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Της εφαρμογής διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών που να διασφαλίζουν την ικανοποίηση των ασθενών και του κοινού γενικότερα, της επιβεβαίωσης της εκτέλεσης τους και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων τους.

H Διοίκηση του Κέντρου ορίζει τον Υπεύθυνο του Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας και του αναθέτει την απαιτούμενη δικαιοδοσία και υπευθυνότητα, έτσι ώστε: Να διασφαλίζει την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, να είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή να αντιμετωπίσει προβλήματα που θα ανακύψουν σχετικά με την ποιότητα, να προτείνει λύσεις για τη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, να φροντίζει να ενημερώνει την διοίκηση για τα αιτήματα του κοινού.

Η αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι υπό τη συνεχή επίβλεψη και υποστήριξη της Διοίκησης του Κέντρου.

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Βασικό μέλημά μας η παροχή υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους εργαζόμενους, ασθενείς και επισκέπτες μας. Βίαιες και καταχρηστικές συμπεριφορές δεν γίνονται αποδεκτές από κανέναν. Είναι κόντρα στη φιλοσοφία και στις αρχές μας. Η Διεύθυνση λαμβάνει τα κατάλληλα και αναγκαία μέτρα αποτροπής τους, και διενεργεί τακτικά σεμινάρια επιμόρφωσης του προσωπικού για την αξιολόγηση του κινδύνου και για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του. Η συνεργασία μας με τις αστυνομικές και άλλες αρχές της τοπικής μας κοινωνίας είναι δεδομένη.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το German Oncology Center (GOC), θέλοντας να συμβάλλει στην βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών και στην ορθότερη διαχείριση των πόρων, ανέπτυξε και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Αναγνωρίζοντας τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του απέναντι στο περιβάλλον, στον άνθρωπο και στην κοινωνία εν γένει, δεσμεύεται:

 • Να βελτιώνει και να εμπλουτίζει διαρκώς τις υπηρεσίες που προσφέρει σε όλα τα επίπεδα.
 • Να διαχειρίζεται με ασφάλεια τα απόβλητα της Υγειονομικής Μονάδας, προς διασφάλιση της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
 • Να ανταποκρίνεται στις όποιες έκτακτες ανάγκες παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, υλοποιώντας πολυδιάστατα προγράμματα κοινωνικής προσφοράς.
 • Να συμμορφώνεται με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις που διέπουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Κύπρου
 • Να βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις στην πρόληψη και αποφυγή πρόκλησης ρύπανσης.
 • Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών θεμάτων, που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του, και να φροντίζει για την ορθολογική διαχείριση των πόρων.

Η περιβαλλοντική πολιτική Κέντρου μας εστιάζεται ιδιαίτερα:

 • Στη διάθεση των απαραίτητων οικονομικών πόρων για τη διαχείριση των Αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων.
 • Στη διαχείριση όλων των παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων , δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση / διαχείριση.
 • Στην ορθή Διαχείριση της ενέργειας, με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων.
 • Στη διαρκή ενημέρωση της ανώτατης διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος.
 • Στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων.
 • Στη συνεργασία με τις αρχές για την παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων.

Η παρούσα περιβαλλοντική πολιτική του GOC δημοσιεύεται, γνωστοποιείται, ανασκοπείται, εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε εργαζόμενο στο GOC.

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι

ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


Μας ενδιαφέρει πάντα η άποψή σας για το Κέντρο μας. Κυρίως αυτή που θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε, να αλλάξουμε ή και να προσφέρουμε κάτι που θα μας κάνει καλύτερους.


© 2018 German Oncology Center. All rights reserved.